TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0305


"Tarka-barka"
Néfőiskolai programok a tanórán kívüli és szabadidős tevékenységekben

A projekt Berettyóújfalu és Szentpéterszeg településeken valósul meg.
A projekt során heti szakkörök tehetséggondozó foglalkozások témanapok és témahetek keretében formális és nem formális tanulási alkalmakat valósítunk meg. A tanulási alkalmak célcsoportja a két település óvodás és általános iskoláskorú gyermekei, akik közül a tervezett 146 tevékenységbe 1202 főt vonunk be.
A projekt eredményeként bővülni fog a Bihari Népfőiskola szerepe a tanórán kívüli személyiségfejlesztésben, erősödik a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények együttműködése. Projektünk az óvodás és általános iskolás korú gyermekek számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktató-nevelő munkát kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó képzéseket, szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat, táborokat. A közművelődési intézményi tevékenységek továbbfejlesztésének célja a kapcsolatok bővítése települési, kistérségi és regionális szinten egyaránt. Eredménye ezen tanulási formák elterjesztése, a látogatottság növelése, a tanítási, nevelési célok elérésének hatékonyabbá tétele a kulturális intézmény adottságainak kihasználásával. Ennek eredményeként felszínre kerülnek és fejlődik a gyerek kreativitása, nő az önbizalmuk, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük. A szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások hozzájárulnak az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséhez, ezáltal jobb iskolai eredmények és kisebb lemorzsolódás várható a programokba bevont gyermekek körében. A Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület és a nevelési-oktatási intézmények között létrejött együttműködések lehetőséget nyújtanak újszerű tanulási formák elterjesztéséhez a tanórán kívüli tanulási alkalmak során, ezáltal hatékonyabbá teszik a Pedagógiai programokban megfogalmazott nevelési-oktatási célok megvalósítását.

A tervezett tevékenységek a projektben:
-A 12 hónapban óvodákban 36 db heti szakkört, iskolákban 44 db heti szakkört, 36 db tehetséggondozó foglalkozást, 14 db versenyt, vetélkedőt 6 db témanapot é 10 db témahetet szervezünk.
-A programba bevont célcsoportok tagjainak tervezett száma 1282 fő, a nem formális tanulási alkalma száma 1864 db.  
A projektünk hosszú távú céljai:
A gazdasági versenyképesség javításának egyik feltétele a humán erőforrás fejlesztése. Enne egyik eredménye lesz a foglalkoztathatóság feltételeinek javítás. Ezen minőség javításához a közoktatási intézmények eszközrendszere nem kompatibilis, ezért a kulturális intézmények által megvalósított formális oktatást kiegészítő tevékenységek nagy szerepet kapnak a gyermekek a kulcskompetenciák fejlesztésében.
Rövid távú célok: Esélyt adunk a résztvevő gyerekeknek a képességeik, kreativitásuk kibontakozásához, növeljük önbizalmunkat, fejlesztjük kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket. Bővítjük a kulturális nevelési eszköztárat olyan tevékenységekkel, melyek az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztik.
Célunk a Bihari Népfőiskola szélesebb körében való bekapcsolása a formális és nem formális oktatásba, a tanórán kívül és szabadidős tevékenységek szervezésébe és ezáltal többszintű kapcsolatrendszer kiépítése.
A projektünk célja, az hogy a közművelődési intézményünket alkalmassá tegyük arra, hogy a gyermek- és ifjúsági korosztályt bevonja a formális oktatás támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportokat is bekapcsoljuk az életen át tartó tanulási folyamatba azáltal, hogy az együttműködő közoktatási intézmények és szervezetek nem formális és informális oktatási-nevelési szolgáltatásait fejlesztjük. A közvetlen célunk az intézmények alkalmassá tétele a lenti feladatok ellátására, alkalmazására, eredménye az új tanulási formák elterjesztésében, az intézmény látogatottságának növekedésében, a formális oktatás hatékonyságának növekedésében lesz látható.  

Tevékenységek:
- 80db heti szakkört valósítunk meg 6 együttműködő partnerrel, a szakkörökön résztvevők száma 640 fő óvodás és általános iskoláskorú gyerek. A szakkörök hozzájárulnak a gyermekek kreativitásának, kulcskompetenciáink, kapcsoltteremtő képességeinek fejlesztéséhez és ezzel nő az önbizalmuk. Az óvodákban a pedagógiai programjainkban kiemelt feladatként megjelenő természetvédelmi, egészséges életmód, a művészeti nevelésre épülő Mesevár, Szép beszéd és mese, játék tánc 12 foglalkozásokból álló szakköröket szervezünk.
Az iskolákban is a kiemelt oktatási-nevelési célok mentén állítottuk össze a megvalósítandó szakkörök témáit: Digitális írástudás, Hagyományőrzés kreatívan, Ökohonismereti szakkör, Kommunikációs szakkör, Ügyes kezek bábszakkör, Kézműves szakkör, Helyesen-magyarul, Játék a dallamokkal, Kulcskompetencia fejlesztés, Matematika, Ének szakkör, Szövőműhely és Természetvédelmi Szakkör.
- A 36 db tehetséggondozáson 72 fő vesz részt, a foglalkozások tartalmát az intézmények Pedagógiai programjaira épülve állítottuk össze a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően, így építettünk be a Matematika, Nyelvi-irodalmi, Természettudományos, Ének-zenei és kommunikációs készég fejlesztő tehetséggondozásokat. 
- A témanap, témahét foglalkoztatási formák keretében 6 db témanapot valósítunk meg, amelyeken 150 fő vesz részt. A témaheteket tábor keretében valósítjuk meg 180 fő részvételével. A foglalkozássorozatok hozzájárulnak a komplex pedagógiai és művészeti módszerekkel a gyerekek személyiségfejlesztéséhez. A témanapok tűz, víz, levegő napja címmel komplex foglalkozásokkal, a természetet szerető és védő emberi értékekkel alakítja ki a környezettudatos viselkedést. tapasztalatszerzés útján interaktív módon ismerteti meg a résztvevő gyerekekkel. A táborok széles témakörben valósítják meg a közművelődési intézménye által már alkalmazott módszerekkel a Kézműves táborokat, melyekbe beépítik a református hitélet elemeit illetve népi hagyományok felelevenítését a kézművességben és  néptáncban.
- A 14 db verseny, vetélkedő, melyen 500 fő vesz részt, segíti a gyermekek személyiségformálását, növeli aktivitásukat, erősíti motiváltságukat és megerősíti a kulturális intézmények tudás átadó szerepét. A vetélkedőket a tanórai tananyagok alkalmazására Helyesírási, Versmondó, Mesemondó, Egészséges életmód, Fák, madarak napja és Matematika témakörben rendezzük meg.  

Az elnyert támogatás összege: 24.759.678 Ft

 

Online

vendég: 14, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,706kb