TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033

 „Megújuló közösségek Biharban”TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033

A TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0033 jelű pályázat főkedvezményezettje a Biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár, projektpartnerük a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület. A projekt 2011. január 01-től indul és 2012. július 31-ig tart. Ebben az időszakban lehetőség lesz a helyi oktatási intézménnyekkel együttműködve szakkörök, táborok, tehetséggondozó foglalkozások, tréningek szervezésére általános iskolás tanulók bevonásával.

A projekt Biharkeresztes, Berettyóújfalu, Csökmő települések közművelődési szolgáltatásainak bővítését és fejlesztését szolgálja. A TÁMOP 3.2.3/09/02 projekt során a B és E komponensek keretében nonformális és informális tanulási alkalmak (szakkörök, egyéni és kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozások, tréningek, szakmai tapasztalatcserék, táborok, életvezetési programok) valósulnak meg. A nonformális és informális tanulási alkalmak célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály, 12.700 fő kerül bevonásra az 1.400 képzési alkalom alatt. A projekt kiemelten a gyermek-és ifjúsági korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó képzéseket, kiscsoportos alkalmakat, fejlesztő, tehetséggondozó, társadalmi integrációt elősegítő foglalkozásokat és táborokat. Az intézményi tevékenységek továbbfejlesztésének céljai és feladati: kapcsolatok bővítése helyi, térségi regionális, kisebbségi szinten egyaránt. Eredménye pedig ezen tanulási formák elterjesztése, a látogatottság, a formális oktatás hatékonyságának növelése. Ennek következményeként pedig jobb iskolai eredmények és kisebb lemorzsolódás várható a programokba bevont gyermekek körében. A projekt a közoktatási rendszeren belül, a hátrányos helyzetű, az iskolai lemorzsolódás által leginkább veszélyeztetett tanulókra irányul.

Legfontosabb eredménye a következőkben sorolható fel:
  • A projekt ideje alatt a „B” komponensen belül: 36 db kompetenciafejlesztÅ‘ szakkört, 48 db szakkört, 20 db egyéni tehetséggondozó foglalkozást, 10 db kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozást, 3 db kompetenciatábort, 3 db olvasótábort és 1 db természetvédÅ‘ tábort szervezünk.
  • A projekt ideje alatt az „E” komponensen belül: 10 db szociális kompetencia fejlesztÅ‘ szakkört, 10 db kommunikációs tréninget, 2 db életvezetési tábort, 3 db néptánctábort, 2 db zenei tábort és 1 db honismereti tábort szervezünk.
  • A projektbe bevont oktatók számára 12 db szakmai tapasztalatcserét szervezünk.
  • A kidolgozott és megvalósított szakkör, programok, foglalkozások tematikájából „Jó gyakorlatok” címmel szakmai kiadványt jelentetünk meg.
  • A programokba bevont célcsoportok tagjainak tervezett száma 12.700 fÅ‘, nem formális képzési alkalmai száma: 1400 alkalom.

Középtávú célok:
  • esélyt adni a hátrányok nélküli életkezdéshez,
  • hátrányos helyzetű tanulók társadalmi boldogulásának esélyeinek növelése
  • piacképes tudáshoz juttatni Å‘ket.
  • A műveltségi hátránykompenzáció az oktatás tartalmának korszerűsítésével, a módszerek, eszközök helyes megválasztásával, a minÅ‘ségi oktatás megvalósításával
  • Alapot biztosítani az élethosszig tartó tanulásukhoz
B komponens: Oktatást kiegészítő, iskolarendszeren kívüli programok támogatásaKompetencia-, készség- és képességfejlesztő, tehetséggondozó programok fejlesztése, tréningek szakkörök, környezeti nevelést támogató programok szervezése, lebonyolítása. A fiatal tehetségek számára tehetséggondozó programok, kiscsoportos tréningek megvalósítása. A közművelődési és közoktatási intézmények, civil szervezetek részére tapasztalatcsere megvalósítása.
E komponens: Megtartó képességet segítő közösségi programok támogatása.A helyi identitás erősítése, hagyományos foglalkozások megismertetése, megőrzése. A helyi kultúra értékeinek feltárása, kreatív tevékenységek ápolása, programok, táborok keretében. Életvezetési programok megvalósítása a társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő fiatalok számára.

Alapvető részcélok bemutatása: A tanulók hiányos iskolai végzettsége és hiányos műveltségi szintje kiszolgáltatottá teszi őket. Velük eredményt a tanórákra való bekényszerítés útján nem lehet elérni. Ha az intézmény meg tudja teremteni a megfelelő, vonzó környezetet ahhoz, hogy a kötelező tanuláson kívül mással is foglalkozhassanak (szakkörök, táborok), rövid időn belül otthonra találnak az iskolában. Ha segítő szakemberek egyénileg időbeli és formai kötöttségek nélkül foglalkoznak velük, vonzóvá válhat az iskola és ezzel együtt talán a tanulás is.

Cél:- javítani HHH- tanulók tanulmányi helyzetét,- az esélyteremtés, a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás- a HHH- tanulók lemorzsolódási aránya továbbra se haladja meg az országos átlagot- a HHH- tanulók sikeren fejezzék be a tanévet- növekedjen a HHH- tanulók továbbtanulási aránya az érettségit adó középfokú oktatási intézményekben, de legalább a képességeiknek megfelelő eredményeket érjék el minden tantárgyból.- minél több HHH- tanuló kapcsolódjon be a továbbtanulást segítő programokba.- minél több HHH- tanuló kapcsolódjon be a kompetencia mérésekre felkészítő programokba.- az iskolán kívüli foglalkozásokhoz való egyenlő hozzáférés további biztosítása.- megfelelő szakemberek biztosítása az egyéni tanulási szükségletek kielégítéséhez.Egyedi programokat, személyre szabott módszereket, egyéni haladási utakat kell dolgozunk ki az eredmény eléréséhez.
A Berettyóújfalui Kistérség Hajdú-Bihar megyében a legtöbb települést (29) tartalmazó mikro- régió. A lakosság létszáma meghaladja az 53.000 főt. A dinamikusabb társadalmi-gazdaság fejlődéséhez szükséges humántőke, a fiatalabb és képzettebb munkaerő nem marad meg a térségben, mert nem talál megélhetést. A tanulók 36-%-a hátrányos társadalmi rétegből származik és a családi háttér-tényezők nehezítik a tanulók iskolai előmenetelét. A szülők, kevés kivételével, csak nyolc osztályt végeztek. A szülők nagy százalékban állami-, önkormányzati támogatásból segélyből, feketemunkából tartják fenn családjukat. A leghátrányosabb helyzetű kistérség 7 településének oktatási intézményeiben tanuló iskolásokat és ifjúsági csoportokat vonjuk be: Biharkeresztes (Ártánd, Told, Bojt, Nagykereki), Berettyóújfalu, Csökmő. Biharkeresztesen a város fenntartása alatt működik a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, ahová Ártánd Bojt és Told község általános iskolás korú tanulói is járnak. A település általános iskolája Bojton és Nagykerekiben egy-egy tagiskolával rendelkezik, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók koncentrációját a települések demográfiai jellemzői okozzák. Ezekben az iskolában az elmaradottság nagyobb mértékben jelentkezik az átlagosnál. Az iskolákban a HHH tanulók aránya Biharkeresztesen az összlétszám 22 %-a, a Berettyóújfaluban ez az arány 13 %, Csökmőn pedig 15 %. A statisztikai adatok a HHH tanulók számának intenzív növekedését vetítik előre a közoktatás minden szintjén. A Sajátos Nevelési Igényű (SNI) tanulók aránya Biharkeresztesen 4,5 %, Berettyóújfaluban 4 %, Csökmőn pedig 6 %. Ezek az adatok alátámasztják azt, hogy a szükség van a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének javítására, az oktatási eredményességük előmozdítására és az esélyegyenlőség tudatos biztosítására. Az igényfelmérés kérdőív és fókuszcsoportos beszélgetés alapján készült el.

A támogatás összege: 72.212.915 Ft

 

Online

vendég: 29, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,716kb