Támop 3.2.3-08/1-2009-0006

" Építő közösségek",
közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 
A projekt nyilvántartási száma:
TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0006


A TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0006 sz. projekt
önálló honlapja a
www.tamop323.uw.hu   címen érhető el.

A projekt megnevezése: Civil és intézményi együttműködés a Bihari kistérség felnőttképzési kapacitásának fejlesztéséhez A projekt működési, megvalósítási területe:
Berettyóújfalui kistérség


A projekt szükségességének indoklása: A közművelődési intézmények a helyi, lokális szerveződések bázisát jelentik. Ezek az intézmények biztosítanak teret a kisközösségek szerveződéseihez, a helyi demokrácia tanulásához, kialakításhoz. Fontosak ezen intézmények az egyén szellemi, lelki kiteljesedéséhez, életminőségének javulásához is. Ezt a feladatukat legtöbbször a non-formális képzési eszközökkel segítik elő.Az életminőség javításának másik hatékony eszköze a felnőttkori tanulás. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés személyre szabott, fizikailag legkönnyebben megközelíthető helyszíne a művelődési otthon lehetne. Az intézmények többsége nem ismeri fel, vagy nem tud élni a felnőttképzés iskolarendszeren kívüli formáinak lehetőségével, „kötelezettségeivel”.Ennek egyik oka a minőségbiztosítás, nevezetesen az akkreditáció feltételeinek hiányos megléte. Ebből következik, hogy kevés az andragógialag jól felkészített szakember. A helyben dolgozó gyakorlati szakembereknek a módszertani, jogi, szervezési ismereteik is hiányosak.Hangsúlyosan jellemző ez a megye közművelődési intézményeire. Hajdú-Bihar Megyében jelenleg 65 akkreditál felnőttképzési szervezet van nyilvántartva. Ebből 27 a non-profit szervezet (18 oktatási intézmény, 9 civil szervezet). Ezek közül egy sem művelődési otthon.A Berettyóújfalui kistérség 3 akkreditált intézményéből 1 vállalkozás, 2 civil szervezet. A szervezetek képzési kapacitásáról nincs adat (közművelődési statisztikát csak a Bihari Népfőiskola nyújtott be.Projektünk megvalósítása kistérségi szinten fogja az előbb felsorolt hiányosságokat csökkenteni, a felnőttképzés helyi kapacitását növelni. Különösen fontos ez a halmozottan hátrányos térségekben a válságos időszakokban. Ezt a társadalmi szükségletet növeli, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben a leszakadt rétegek mobilitása alacsony, vagy nem létező. A mobilitás megteremtésének feltétele az egyén kulcskompetenciáinak fejlesztése, szakmai képzése. Projektünk megvalósításával bővítjük a kistérség lokális felnőttképzési kapacitását, elősegítve ezáltal a leszakadó rétegek felzárkóztatását, illetve mérsékeljük újabb csoportok lecsúszását.


A projekt célja(i):
Átfogó cél(ok): A gazdasági versenyképesség javításának egyik feltétele a humánerőforrás fejlesztése. Ennek egyik eredménye a foglalkoztathatóság feltételeinek javítása. Eszköze a munkaerő-kínálat minőségének javítása. Ezen minőség javításához a közoktatási intézmények eszközrendszere nem kompatibilis. Ezért hosszú távú célunk, hogy minél több helyi közművelődési intézményt készítsünk fel a minőségi követelményeknek megfelelő, de rugalmas iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre. A középtávú céljaink között szerepel a minőségi követelményeknek megfelelő intézmények kistérségi, megyei szintű hálózatának létrehozása. Ezen network partneri kapcsolatot alakít ki a munkaerő-piac helyi szereplőivel, foglalkoztatókkal, munkaügyi központok kirendeltségeivel és természetesen a munkavállalókkal.

Közvetlen cél(ok): A biharkeresztesi Városi Művelődési Ház és Könyvtár felnőttképzési intézmény akkreditációja.A lokális felnőttképzési intézmények (Bihari Népfőiskola, Városi Művelődési Ház és Könyvtár) munkatársai szakmai tudásának fejlesztése.A munkaerő-piaci integrációt hatékonyan segítő képzési programok (általános és szakmai célú) kínálatának bővítése.A képzési programokhoz kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatások (álláskeresési-, munka-, pályatanácsadás) biztosítása. Növelni a kistérség lakosságának részvételét a felnőttképzési programokban.


Célcsoportok:
Közvetlen célcsoport: A hátrányos helyzetű kistérség 5 településének lakosságából az alábbi csoportokat vontuk be:az elsődleges célcsoport a helyi közművelődési, oktatási intézmények felnőttképzéssel kapcsolatban álló szakalkalmazottai (népművelők, szakkörök, művészeti csoportok vezetői) 40 - 45 fő közül 28 fő;másodlagos célcsoport:a helyi szinten viszonylag kvalifikáltnak számító munkanélküli (középfokú végzettséggel rendelkező) célcsoport 300 fő közül 20 fő;legalább alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek száma 450 fő közül 30 fő;Berettyóújfaluban és vonzáskörzetében élő alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező, vagy funkcionális analfabéta 300 főből 30 személy.

A projekt időtartama:
2009. szeptember 1 – 2011. június 30.

A projekt tevékenységei:

Képzési programok

- Program és intézmény akkreditációs ismeretek. A 60 órás képzést Hajdú-Bihar Megye közművelődési intézményei és kulturális civil szervezetek munkatársai részére szerveztük. A berettyóújfalui képzési programon 20 fő vett részt és vizsgázott sikeresen.
- Szintén Berettyóújfaluban volt a Felnőttképzés módszertana 60 órás képzési program. A képzésen 16 résztvevőből 14 fő szerzett tanúsítványt.
- 2
009. dec. 11-től 16 fő részvételével és tanúsítvány szerzésével zárult a Képzők képzése 80 órában. Ezen a képzési programon azok a leendő tanárok, trénerek vettek részt, akik a  kompetencia fejlesztő és egyéb alapkészségfejlesztő képzési programokon működtek közre. A képzést a Bihari Népfőiskola biharkeresztesi helyszínen végezte
- Biharkeresztesi helyszínnel a Városi Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében három képzés zárult le.
o A 2010. május 10-én indult 300 órás Megújuló energia gazdálkodási szakember képzési programot 80 órás kulcskompetencia fejlesztés előzte meg. A képzést 20 fő zárta sikeresen és kapta meg a tanúsítványt 2010. október 7-én.
o 2010. június 7. és július 16. között 210 órás Kulcskompetenciára épülő alapkészségfejlesztő programot tartottunk. A 6 hetes intenzív képzésen 17 fő vett részt és kapott Látogatási igazolást. 
o  2011. február 28-án indult  a  szintén 210 órás Kulcskompetenciára épülő alapkészségfejlesztő program. Ez a képzésünk is intenzív volt,  2011. április 8-án zártuk le.  - 2010. október 4-én indult az 5-6. osztályos osztályozó vizsgára felkészítő képzés. A programba való bekapcsolódás feltétele a befejezett 4. osztály volt. 15 fő kezdte el, 80 órás speciális képzési programmal. A speciális képzési programban felmértük a hallgatók alapismereteit, tanulási képességeiket, attitűdjeit. Tréningeken fejlesztettük tanulásmódszertani, kommunikációs és interperszonális képességeiket. Ezt követte a 300 órás osztályozó vizsgára felkészítő képzés. 5. osztályból 2010. december 23.-án, 6. osztályból 2011. február 28-án szerveztük meg a vizsgákat. A csoportból 4 fő vállalta, hogy bármilyen támogatás nélkül bekapcsolódik a 7-8. osztály csoport munkájába.
A 7-8. csoport speciális képzési programját 2010. november 2-án indítottuk 16 fővel. Az előző csoporthoz hasonlóan az alapismeretek felmérését, tanulási képességeit és attitüdjeit mértük fel, valamint fejlesztettük kommunikációs, inetreperszonális és tanulástechnikai képességeiket. Az osztályozó vizsgára felkészítő képzést 2010. december 1-én kezdtük el. A csoport 2011. január 28-án hetedik, március 31-én nyolcadik osztályos tananyagból vizsgázott. 
A projekt keretében felénőttképzési programokba bevontak száma 135 fő.

Program és intézményakkreditációs eljárások

Akkreditált felnőttkézési programok:

- 140 órás Kulcskompetenciák fejlesztése PL-6176
- 30 órás Digitális írástudás kompetenciák: ECDL Operációs rendszerek, ECDL Internet és kommunikáció (látás és hallássérülteknek is) PL 4115/063
- 100 órás Képzők képzése - Kulcskompetenciák fejlesztése PL-5983
- 300 órás 7. osztályos felzárkóztató képzés PL-6177
- 8. osztályos felzárkóztató képzés  PL-6178
- 6. osztályos felzárkóztató képzés PL-5224/001
- 5. osztályos felzárkóztató képzés PL-4378/001
- 60 órás "A felnőttképzés módszertana" felnőttképzési program PLB-0127
- 60 órás "Felnőttképzési program- és intézményakkreditációs ismeretek" felnőttképzési program PLB-0126
-
Intézményakkreditációs lajstromszám (Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület) AL-0693
- 210 órás kulcskompetenciára épülő alapkészség fejlesztő program PL-4320/001

- Intézményakkreditációs lajstromszám (Városi Művelődési Ház és Könyvtár) AL-2358
-Digitális írástudás kompetenciák: ECDL Operációs rendszerek, ECDL Internet és kommunikáció (látás és hallássérülteknek is) PL-4115/060
- 210 órás kulcskompetenciára épülő alapkészség fejlesztő program PL-4320
- Megújuló- energiagazdálkodási szakember képzés 300 órás PL-4522
- 210 órás Kulcskopmpetenciára épülő alapkészségfejlesztő program PL-4320- 30 órásA TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0006 sz. projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap  társfinanszírozásával valósul meg.

A megítélt támogatás összege: 76.932.000 

Online

vendég: 7, tag: 0 ...

legtöbb 275
(tag: 0, vendég: 275) - 15 Jan : 10:26

Tagok: 20
Legújabb tag: elzso66
Adatbázis lekérdezés: 19. Memória használat: 2,809kb